Ispis

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

DJEČJI VRTIĆ  EMAUS
Kneza Trpimira 38
21 220 Trogir

KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2181-13-08-01-22-01
Trogir, 27.09.2022.

                    
Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN  94/13, 57/22). Upravno vijeće Dječjeg vrtića Emaus, Trogir, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

Odgojitelj/ica

1. Sedam (7) izvršitelja/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom  – na adresi,  DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir


Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97),  Pravilniku  o unutarnjem ustrojstvu rada  Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-    zamolbu
-    životopis
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    dokaz o položenom stručnom ispitu
-    uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)– ne starije od 6 mjeseci
         a). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         b). uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
-    dokaz o državljanstvu
-    elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)

 


Odgojitelj/ica  pripravnik

1. Jedan  (1) izvršitelj/ice u radni odnos na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom  – na adresi,  DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97),  Pravilniku  o unutarnjem ustrojstvu rada  Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-    zamolbu
-    životopis
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)– ne starije od 6 mjeseci
         a). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         b). uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
-    dokaz o državljanstvu
-    elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)Spremač/ica

Tri (3) izvršitelja/ica u radni odnos na određeno vrijeme, puno radno vrijeme  na adresi,  DV Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir


Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13 i 57/22). Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97),  Pravilniku  o unutarnjem ustrojstvu rada  Dječjeg vrtića Emaus, Trogir.
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

-    zamolbu
-    životopis
-    dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-    uvjerenja o nekažnjavanju (čl.25.st.2. i st.4.)– ne starije od 6 mjeseci
         a). uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
         b). uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
-    dokaz o državljanstvu
-    elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu (ne starija od 30 dana)


Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu:
Dječji vrtić Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir – za natječaj

Nepravodobne prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Emaus, Kneza Trpimira 38, Trogir, dana 27.09.2022. godine.

Natječaj traje od 27.09.2022. do 05.10.2022. godine.